KONUT KAPICILARINA KONUT VERİLMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR HÜKMÜ İPTAL EDİLMİŞTİR

Yazdır
Kategori: Kapıcılar ile İlgili
Yayınlanma: 27 Nisan 2014
Super User tarafından yazıldı. Gösterim: 1641

03 Mart 2004 Tarihli R.Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının “Konut Kapıcıları Yönetmeliği”nin 13. maddesinde yer alan “kapıcıya
görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir.” hükmünü Danıştay 10. dairesi
3.03.2007 tarihinde iptal etti.

Bu iptal kararını aşağıya
alıyoruz:


Danıştay 10. Dairesi

Tarih : 13.03.2007 Esas No :
2004/6952 Karar No : 2007/946

Konut Kapıcıları Yönetmeliğinin 13.
maddesinde yer alan “Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu
değildir.” hükmünün iptali hk.

İstemin
Özeti:


03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Konut Kapıcıları Yönetmeliği”nin 13. maddesinde yer alan “kapıcıya
görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir.” hükmünün; imar mevzuatına
göre kapıcı konutu ayrılması zorunlu olan binalarda çalışan kapıcılara, kapıcı
konutu verilmesi zorunluluğu gözetilmeksizin yapılan düzenlemenin hukuka aykırı
olduğu ileri sürülerek iptali
istenilmektedir.

Karar:

Dava, 03.03.2004 tarih ve
25391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Konut Kapıcıları Yönetmeliği”nin 13.
Maddesinde yer alan “kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu
değildir.” hükmünün iptali istemiyle açılmıştır.

4857 sayılı İş
Kanunu’nun “Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları” başlıklı 110.
Maddesinde; “Konut kapıcılarının hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma
süreleri, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli
izin hakları ve kapıcı konutları ile ilgili hususların düzenlenmesinde
uygulanacak değişik şekil ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.” Kuralı bulunmaktadır.

Yukarıda
anılan Yasa kuralında belirtilen hususlar, dava konusu Yönetmelik ile
düzenlenmiş olup; anılan Yönetmeliğin “Kapıcı Konutu ve Tahliyesi” başlıklı 13.
maddesinde; kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesinin zorunlu olmadığı, eğer
kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun 3194 Sayılı İmar Kanunu ve
Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen koşullara uygun olması gerektiği;
kapıcıya görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı
süresince kira istenemeyeceği kuralına yer verilmiştir.

Öte yandan, 3194
sayılı İmar Kanunu’nun 36. Maddesinin 1. fıkrasında, kapıcı dairesi ayrılması
mecburiyeti olan binalarda, bu dairelerin yönetmelikte belirtilen şart ve
ölçüleri taşıması gerektiği; son fıkrasında da nerelerde ve hangi binalarda
kapıcı dairesi ayrılması gerektiğinin imar yönetmeliklerinde gösterileceği
belirtilmiştir.

3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip
İmar Yönetmeliği’nin 52. maddesinde, konut olarak kullanılacak daire sayısı
12’den fazla olan binalarda kapıcı dairesi yapılmasının mecburi olduğu; aynı
Yönetmeliğin 53. maddesinde de kapıcı dairelerinin amacı dışında
kullanılamayacağı kuralı yer almaktadır.

4857 sayılı Yasanın 110.
maddesinde, konut kapıcılarının çalışma koşullarının; sözleşme serbestisi ilkesi
uyarınca taraflar arasında yapılacak iş akdiyle belirlenmesi yerine,
yürüttükleri hizmetin niteliği, çalışma sürelerinin farklılığı ve sorumlulukları
itibariyle kamu hukuku kapsamında yönetmelikle düzenlenmesi gereken bir husus
olarak ele alındığı, anılan maddede kapıcı konutu ile ilgili hususların da
yönetmelikle düzenlenecek hususlar arasında sayılması nedeniyle Yönetmeliği 13.
maddesinde kapıcı konutu ile ilgili düzenlemeye yer verildiği
görülmektedir.

Diğer taraftan imar ile ilgili mevzuat hükümlerinin
değerlendirilmesinden; konut olarak kullanılan ve daire sayısı onikiden fazla
olan binalarda kapıcı dairesi yapılmasının zorunlu olduğu ve kapıcı dairesinin
amacı dışında kullanılamayacağı, dolayısıyla bu konutların, görev nedeniyle
yalnızca kapıcıya tahsis edilebileceği, ancak 12 daireden az olan ve konut
olarak kullanılan binalar ile işyeri olarak kullanılan binalarda kapıcı dairesi
ayrılması ve dolayısıyla kapıcıya konut tahsisine ilişkin bir zorunluluğun
bulunmadığı sonucu çıkmaktadır. Özellikle kaloriferli konutlarda, kapıcıların,
konutun kaloriferini zamanında yakma, ısıyı ayarlama ve söndürme görevini yerine
getirebilmeleri, günlük çalışma süresinin gün içinde bölünmesini gerektirmekte
olup, bu çalışma biçimi de kapıcının kapıcı konutu olarak ayrılan yerde
oturmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun
11. maddesi ile kapıcılara yüklenen, binalarda bildirim dışı kimselerin oturup
oturmadığını, garaj kömürlük, boş daire gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar,
bazı eşya ve maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğünün
yerine getirilebilmesi; kapıcıların, imar mevzuatı uyarınca kendilerine ayrılan
konutta oturmaları ile mümkündür. Yasakoyucunun konut olarak kullanılan ve daire
sayısı onikiden fazla olan binalarda kapıcı konutu ayrılmasını öngörmekle, bu
türden binalarda çalışan kapıcıların bizzat işyerlerinde ikamet etmelerini
amaçladığı açıktır.

Bu durumda, imar mevzuatına göre kapıcı konutu
ayrılması zorunlu olan binalarda çalışan kapıcılara kapıcı konutu verilmesi
zorunluluğu gözetilmeksizin, tüm konut kapıcılarına kapıcı konutu verilmesinin
zorunlu olmadığı sonucunu yaratan dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık
bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Konut Kapıcıları Yönetmeliği”nin 13. maddesinde yer
alan “kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir.” hükmünün
iptaline, oybirliğiyle karar verildi.

Essyönder üyesiyiz
Acil Teknik-Tamir-Bakım
Ziyaretçilerimiz
625336
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
140
788
2095
535120
7976
5767
625336

Your IP: 34.204.183.113
2020-02-27 21:03
Google AdSense 2