DAİRELERDE KOMBİ, KLİMA GİBİ CİHAZLARIN KONULACAĞI YERLER HAKKINDA

Yazdır
Kategori: Yargıtay Kararları
Yayınlanma: 20 Nisan 2014

DAVA : Dava dilekçesinde, ortak yere elatmanın önlenmesi, projeye aykırılıkların giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm: taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin suresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Davacı dava dilekçesinde, davalının balkonuna monte ettiği kombi cihazının bacasında yoğunlaşan buharın oluşturduğu suyun binanın giriş ve çıkış yerlerine akmak suretiyle kat maliklerinin ıslanmalarına neden olduğunu ileri sürmektedir. Yerinde yapılan kesif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda sözü edilen su damlaması ile ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği tartışılmamıştır.

Doğalgaz veya sıvı yakıtla çalışan şofben ve kombi ile elektrikle çalışan klima cihazları modern yasamın vazgeçilmez, faydalı ve zorunlu ev aletlerindendir. Anataşınmazın onaylı mimari projesinde bu aletler için yer ayrılmadığı takdirde, bunların bağımsız bölümlerin hangi yerlerine konulacağı sorunu ile karşılaşılmaktadır. Bu tür uyuşmazlıkların çözümünde, Kat Mülkiyeti Yasası’nın yasaklayıcı hükümlerini aynen uygulamak sorunu herkesin kabul edebileceği biçimde çözmemekte, bazen de isi daha karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale getirmekte, memnuniyetsizliğe neden olmaktadır. Bulunacak çözüm yolu; kişilerin can güvenliğini tehlikeye düşürmemek, cağın sunduğu bu teknolojik olanaklardan tüm kat maliklerini yararlandırmak, bunun yanında da 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 18. maddesinde değinildiği gibi bu cihazları kullananların doğruluk kurallarına uymasını sağlamak, diğer kat maliklerini rahatsız etmemek. ve onların haklarını çiğnememek, yönetim planı hükümlerine de uymak olmalıdır. Bu ana ilkeler çerçevesinde; öncelikle apartmanın onaylı mimari projesinde kombi, şofben ve klima cihazları için belirlenmiş bir yer bulunup bulunmadığının araştırılması ve bu aletler için özel bir yer ile baca ve gider sistemi ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılıp yapılmadığına bakılmalı, yer ayrılmamış ise bu takdirde anataşınmazın yönetim planında; kat maliklerinin bağımsız bölümlerinin balkon veya pencerelerine kombi, şofben ve klima cihazlarının konulmasının yasaklanıp yasaklanmadığı araştırılıp, yönetim planında böyle bir yasaklayıcı düzenleme bulunduğu takdirde mahkemece balkona veya pencereye konulmuş olan cihazların sokulup kaldırılmasına karar verilmelidir. Bu aletler için yönetim planında bir yasaklama bulunmadığı takdirde balkonun iç kısmındaki duvarlara veya bağımsız bolumun pencerelerine monte edilmek, başka bağımsız bölümlere ve ortak alanlara su veya herhangi bir sivi akıtmamak, zarar verecek ve tahammül sınırlarını asacak boyutta koku, duman veya ses çıkarmamak koşuluyla buna izin verilmelidir.

Somut olaya gelince; anataşınmazın yönetim planında balkonlara kombi cihazı konulamayacağına dair bir yasaklama bulunmamaktadır. O halde mahkemece, olay yerinde bilirkişi aracılığıyla onaylı mimari proje de uygulanmak suretiyle kesif yapılarak mimari projede kombi için yer ayrılıp ayrılmadığının, ayrılmış ise şofbenin buraya konulup konulmadığının tespit edilmesi, projede özel bir yer gösterilmiş ve alet bu yere konulmamış ise halen bulunduğu yerden kaldırılarak tekniğine uygun şekilde projesindeki yerine yerleştirilmesi, projesinde herhangi bir şekilde kombi Cihazı yeri yok ise bu takdirde kombi cihazının teknik özellikleri de irdelenerek davacının iddia ettiği gibi bacasında buhar yoğunlaşması oluşup oluşmayacağı ve bunun sonucu olarak çevreye rahatsızlık verecek miktarda su akıtıp akıtmadığının, su akıtması halinde bunun ne şekilde giderilebileceğinin, söz konusu suyun bağımsız bolumun kombi cihazının yerleştirildiği balkonun zemininde bulunması gereken atik su gideri hattına verilip verilemeyeceğinin saptanıp belirlenmesi, rahatsızlığı giderecek hiçbir çözüm yolu bulunamadığı takdirde kombi cihazının sökülerek kaldırılmasına karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nin 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 10.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Essyönder üyesiyiz
Acil Teknik-Tamir-Bakım
Ziyaretçilerimiz
926689
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
405
417
1378
835800
11471
12737
926689

Your IP: 3.235.228.219
2022-06-29 19:34
Google AdSense 2